Actueel

Hieronder worden diverse onderwerpen weergegeven.

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Nieuws & tips

bijgewerkt 23-11-2016

Werkkostenregeling (voor werknemers, ook DGA's)

U mag als werkgever in het kader van de werkkostenregeling maximaal 1,5% van het fiscale loon van de gehele  onderneming (de zgn. vrije ruimte) onbelast verstrekken voor allerlei zaken. Daarbij geldt onverkort een gebruikelijkheidstoets per werknemer. Er zijn gerichte vrijstellingen voor reiskosten, tijdelijke verblijfskosten, cursussen, studiekosten, extraterritoriale kosten en verhuiskosten bij bedrijfsverplaatsing. De regeling is niet van toepassing op privégebruik van de auto van de zaak, het genot dienstwoning en vergoedingen voor strafrechtelijke gevolgen van criminele activiteiten.

Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, de zogenoemde gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van uw vrije ruimte.

Ondermeer de volgende regelingen komen hiervoor in aanmerking: de reiskostenregeling en de verhuiskostenvergoeding.

Reiskostenregeling

U mag als werkgever voor woon-werkkilometers en voor zakelijke kilometers slechts een onbelaste vergoeding betalen van € 0,19 per gereden kilometer. De reiskosten mogen met alle soorten vervoermiddelen mogen gedaan, inclusief fiets.

Verhuiskostenvergoeding

Is een van uw werknemers dichter bij het werk komen wonen of overweegt hij dit, dan mag u de verhuiskosten onbelast vergoeden. Deze onbelaste vergoeding bedraagt maximaal € 7.750 (2016). Daarnaast kunt u de kosten (zonder maximum) van het overbrengen van de boedel onbelast vergoeden. Voor een vrije verhuiskostenvergoeding zonder nadere voorwaarden kwalificeert een verhuizing naar een woning binnen 10 kilometer van de arbeidsplaats als de werknemer voordien op een afstand van meer dan 25 kilometer van zijn werk woonde. Als de werknemer vanuit zijn woonplaats op meer dan 10 maar minder dan 25 kilometer afstand van zijn werk verhuist naar een woning binnen een straal van 10 kilometer van zijn werk, dan moet hij aannemelijk maken dat die verhuizing op zakelijke gronden plaatsvindt.

In sommige gevallen kan de forfaitaire ruimte (van uw bedrijf) wellicht niet toereikend zijn. Voor het meerdere (alles boven de 1,5% van de het fiscale loon) wordt een eindheffingssystematiek ingevoerd. Dit meerdere wordt dan belast volgens een eindheffingssystematiek voor 80% van de waarde (maximaal 41,6%). Bestaande kostenvergoedingsafspraken met de Belastingdienst komen voor de toekomst te vervallen; nieuwe afspraken zijn noodzakelijk, voor zover de vergoedingen boven het forfait gaan uitkomen. Voor loon in natura blijft de waarde economisch verkeer gelden.

Van belang is om voor het toekennen van een vaste onkostenvergoeding gedurende een periode van 3 maanden de bonnen te bewaren, om daarmee aan de Belastingdienst op verzoek aan te kunnen tonen dat de (onbelaste) onkostenvergoeding niet te hoog is..

Ondernemingsvorm

De keuze voor een ondernemingsvorm is van vele facetten afhankelijk. Vaak wordt vooral gedacht aan de fiscale aspecten die samenhangen met de ondernemingsvorm, maar bij de keuze tussen enerzijds eenmanszaak/VOF/maatschap en anderzijds BV zijn er ook aspecten van belang met betrekking tot:

  • fiscale aspecten
  • aansprakelijkheid
  • continuïteit
  • pensioen
  • commercie
  • oprichtingskosten
  • administratieve verplichtingen

Hieronder passeren deze aspecten stuk voor stuk de revue.

Fiscale aspecten

Bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of maatschap wordt de behaalde winst direct integraal betrokken in de inkomstenbelasting. Bij een BV zijn alle werknemers (inclusief de directeur-grootaandeelhouder - verder te noemen DGA) in dienst en wordt op hun salaris loonbelasting ingehouden, die vervolgens een voorheffing is op de inkomstenbelasting.
Daarnaast is de BV zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Bij uitkering van de winst aan de aandeelhouder wordt de winst nogmaals belast in box II. Daarnaast verliest de ondernemer na overgang naar de BV de ondernemersaftrek.
Op basis van de huidige tarieven (2016) wordt het vanaf een structureel winstniveau van zo'n € 80.000 (vòòr ondernemersbeloning) fiscaal gunstiger om een BV op te richten. Eén van de voordelen van de BV is dat niet alle winst elk jaar behoeft te worden uitgekeerd, zoals bij de eenmanszaak, VOF en maatschap het geval is. Wel dient ermee rekening te worden gehouden, dat de fiscus in de BV in principe een minimum salaris (zgn. gebruikelijk loon) voor de DGA hanteert van € 44.000 (2016). Dit kan in een aantal voorkomende gevallen ook lager kunnen of hoger moeten zijn. In sommige gevallen kan dit (vooraf) worden afgestemd met de Belastingdienst.

Aansprakelijkheid

In tegenstelling tot de eenmanszaak en VOF is de BV rechtspersoon. Dit houdt in dat er in principe slechts aansprakelijkheid bestaat voor het aandelenkapitaal van de BV (sinds 2012 slechts minimaal € 0,01). Door bepaalde zaken niet in de BV of in een andere BV (bv een holding en/of onroerend goed BV) onder te brengen (bijvoorbeeld de onroerende zaken en het eigen beheer pensioen) kan het aansprakelijk vermogen nog verder verkleind worden.
Er kunnen echter toch problemen rond aansprakelijkheid ontstaan rond de BV. Bij een “onbehoorlijke taakvervulling” van de DGA kan er voor hem/haar in sommige gevallen persoonlijke aansprakelijkheid ontstaan. Daarvan kan ook sprake zijn als de DGA teveel geld heeft onttrokken aan de vennootschap. Daarnaast zal in het kader van een financiering van de bedrijfsactiviteiten de ondernemer ook soms (gedeeltelijk) persoonlijk garant moeten staan voor de opgenomen gelden.

Continuïteit

De onderneming als BV heeft een eigen juridische identiteit, waardoor de onderneming op eenvoudigere wijze aan derden overdraagbaar is en derden die daarin zijn geïnteresseerd, gemakkelijker in de onderneming kunnen deelnemen. Dit kan ook gelden voor delen van de onderneming, zoals alleen het bedrijfspand. Als de aandelen van een werkmaatschappij door een moedermaatschappij worden verkocht, kan dit vaak belastingvrij onder gebruikmaking van de zgn. deelnemingsvrijstelling.

Pensioen

In de eenmanszaak, VOF en maatschap is de opbouw van een pensioen lastiger, aangezien pensioenpremies hier in de meeste gevallen niet van de fiscale winst aftrekbaar zijn. Wel bestaat er de mogelijkheid tot vorming van een fiscale oudedagsreserve (FOR) en een lijfrentepremieaftrek bij beëindiging (staking) van de onderneming.
De BV-vorm biedt goede mogelijkheden voor het opbouwen van een oudedags- en nabestaandenvoorziening (behalve bij deelname aan een verplichte beroepspensioenregeling). De kosten van pensioenpremies kunnen ten laste van de winst voor vennootschapsbelasting worden gebracht, en er zijn mogelijkheden om een pensioenvoorziening binnen de BV te realiseren, waarbij de gelden wel fiscaal aftrekbaar zijn maar de onderneming niet behoeven te verlaten, en de liquiditeit van de onderneming niet wordt aangetast. Hierbij dient er wel op te worden gelet, dat de pensioenpremies zijn veiliggesteld voor de pensioenopbouw.

Commercieel

Als commerciële overweging voor de keuze van een ondernemingsvorm geldt nog, dat vooral bij het zakendoen met andere bedrijven (B2B) de BV als een wat serieuzere ondernemingsvorm wordt gezien als de eenmanszaak en VOF. Dit heeft wellicht te maken met de eigen identiteit van de BV.

Oprichtingskosten

Aan de eenmanszaak, VOF en maatschap zijn geen bijzondere oprichtingsvereisten verbonden; een simpele inschrijving bij de Kamer van Koophandel volstaat.
Bij de oprichting van de BV zijn er wel een reeks vereisten, waaronder de verplichting tot het laten passeren van de oprichtingsakte bij de notaris. Hieraan zijn ook kosten verbonden (globaal tussen € 500 en € 1.000).

Administratieve verplichtingen

De eenmanszaak, VOF en maatschap dienen naast het bijhouden van hun boekhouding alleen (per firmant) een aangifte inkomstenbelasting met jaarstukken van de onderneming op te stellen.
Bij de BV komt daarbij het voeren van de salarisadministratie met (ook voor kleinere bedrijven maandelijkse aangiftes loonbelasting/opgaven sociale verzekeringswetten (=loonheffingen) aan de Belastingdienst. Daarnaast dient voor de BV jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting te worden opgesteld.
Voor alle ondernemingsvormen geldt uiteraard de verplichting tot aangiftes omzetbelasting, tenzij de prestaties zijn vrijgesteld.

Conclusie

Het bovenstaande vormt slechts een korte inleiding over de aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden bij de keuze van de ondernemingsvorm. Vaak speelt er een combinatie van factoren, die moeten worden gewogen. Er zijn natuurlijk mogelijkheden om te starten met een eenmanszaak, VOF of maatschap en deze later in te brengen in een BV. Dit kan in een aantal gevallen ook fiscale voordelen bieden. Uiteraard is het mogelijk in een persoonlijk gesprek verder te praten over de ins en outs van de keuze van de ondernemingsvorm in uw specifieke geval.

Disclaimer

Ondanks dat WM WORKS Accountancy & Advies BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan alleen Nederland.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.

WM WORKS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. WM WORKS aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van WM WORKS kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites die door anderen worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. WM WORKS aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.